La matri mia

Mi ricordu ddu jornu quannu minnii
pirchì ora haiu caputu ch'è dda ti piddii,
cuntu li jorni che haiu passatu senza di tia
nni stu paisi ch'è ora vidu tristi comu a mia.

Ti lassai chiancennu assittata nni na seggia
senza pinzari ch'è stava jennu nni na caggia,
lu tempu ha passatu senza pinzari
ch'è m'avissu piaciutu vidiriti nmicchiari.

Nni stu passatu avissi vulutu stariti vicinu
ppi farimi accucciari, vasari, è tiniriti li manu,
li stissi manu ch'è quann'era picciriddu
mi cummighiaunu ppi nun sintiri friddu.

‘Un cci nnè paroli ppi cuntari la luntananza
di sta mamma che campa ccu la stissa spiranza.

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005