La terra mia

Chistu distinu ‘un ma vulutu aiutari
luntanu di tia ppi fozza haia stari,
m'haiu scurdatu tanti ddi li toi profumi
ma mi ricordu sempri li toi custumi,

chiddu di la zagara mi piaciva assai,
ma unni haju statu statu ‘un lu haiu ntisu mai.
Quanti figghi comu a mia nni lu munnu hai pirdutu
e quanti su chiddi ch'è mai hannu turnatu,

assai su chiddi ch'è si n'hanu jutu
ma ‘un essiri tristi nuddu ta scurdatu,
a mia mi vena lu disiu di viniriti a truvari
pi vidiri a tia e la mia famigghia accarizzari,

la sira sempri ti penzu prima ch'è m'addummisciu,
mi facevuti jucari nni la to terra, prima che crisciu,
ma ora sulu li ricordi m'hanu ristatu
di stu figghiu to che senza vuliri hai pristatu

a nautra terra ch'è prima ‘un canusciva,
di unni aspetta lu distinu ch'è mai arriva,
a mia mi piacissi nni tia turnari
ma lu distinu nsisti che cca haia ristari

ma lu jornu che vola lu Signuri
pi sempri ccu tia mi vegnu a ripusari.

| Indietro

Salone Internazionale del Libro - Genève 2005